Deklaracja dostępności

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-warszawa.sercanki.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26 luty 2019r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 sierpnia 2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
• Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
• Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
• Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
• Nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst
• Nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast
• Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. wyróżnienie odnośników.
4. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Wyłączenia:
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest s. Lucyna Jakubas, adres e-mail: pnss@sercanki.org.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 782 320 120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Na teren  przedszkola można dostać się przez furtkę, przy której znajduje się domofon.
2. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
3. Budynek jest czteropoziomowy (poziom -1, 0,1 i 2) – posiada schody, brak windy.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Przy schodach wejściowych brak podjazdu dla wózków.
6. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych itp.
7. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym
8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.