Co nas wyróżnia?

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem;

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,ale i dla drugich.

Jan Paweł II

                                                                                                                        

 

W programie wychowawczym naszego przedszkola każdy z podstawowych obszarów rozwoju dziecka jest traktowany integralnie w oparciu o spójny system wartości chrześcijańskich.

Pierwszy z tych obszarów: rozwój moralny dziecka ma na celu ukształtowanie jego samodzielnej i odpowiedzialnej osobowości, zdolnej do wolnego, ale zgodnego z sumieniem wyboru. Pragniemy to osiągnąć przede wszystkim przez:
• osobisty przykład wychowawców,
• obcowanie z wartościową literaturą, poszukiwanie w książkach wzorców moralnych,
• wdrażanie do zachowań pozytywnych poprzez umożliwianie dzieciom świadczenia przysług lub pomocy innym w trakcie sytuacji życia codziennego oraz organizowanych akcji charytatywnych,
• pozytywne wzmacnianie postaw i zachowań moralnie dobrych.

Z rozwojem moralnym nierozerwalnie związany jest z rozwój duchowy. Staramy się pomóc dziecku we wzrastaniu w wierze i tradycji chrześcijańskiej poprzez:
• udział we Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz codzienną wspólną modlitwę,
• katechezę i warsztaty biblijne,
• udział w konkursach i warsztatach plastycznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
• organizowanie Balu Wszystkich Świętych, spotkania ze Św. Mikołajem,
• przygotowanie do Bożego Narodzenia poprzez udział w Roratach oraz wystawianie „Jasełek” dla rodziców i dziadków,
• przygotowanie „Misterium Wielkanocnego” i udział w poświęceniu koszyczków wielkanocnych.

Kolejnym obszarem rozwoju dziecka jest rozwój intelektualny, który ma zapewnić zrozumienie świata stworzonego przez Boga oraz rozumienie i korzystanie z tego, co jest dziełem człowieka, czyli szeroko rozumianej kultury. Cele te realizujemy poprzez:
• codzienne zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej,
• naukę nowożytnego języka obcego (język angielski),
• organizowanie konkursów: recytatorskich, pięknego czytania,
• warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, zajęcia z robotyki,
• lekcje muzealne (Muzeum Ziemi, Zamek Królewski, Zamek w Wilanowie i inne).

 

Rozwój artystyczny umożliwia rozpoznanie przez dziecko swoich własnych uzdolnień i ukształtowanie zgodnie z nimi swoich zainteresowań. Uwrażliwia także na piękno, rozwija wyobraźnię i kreatywność, kształtuje sprawności potrzebne człowiekowi w innych dziedzinach życia. Rozwijamy je poprzez:
• zajęcia plastyczne o różnej tematyce i zróżnicowanych technikach plastycznych,
• udział w konkursach plastycznych i muzycznych,
• rytmikę, koncerty,
• warsztaty teatralne,ceramiczne, warsztaty pantomimy, spektakle dla dzieci.

 

Rozwój fizyczny dziecka stanowi dla nas jeden z priorytetów. Zdajemy sobie sprawę, że aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia, wzmacniania i doskonalenia.
W naszym przedszkolu dzieci zaspokajają głód ruchu oraz kształtują prawidłową postawę poprzez:
• codzienne zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielki,
• zabawy w ogrodzie wyposażonym w odpowiednie sprzęty sprawnościowe i rekreacyjne,
• grę w piłkę nożną na mini boisku,
• gimnastykę korekcyjną,
• czynny i chętny udział w organizowanych olimpiadach sportowych: Jesiennej, Zimowej, Wiosennej i Letniej.

 

Rozwój społeczny jest kolejnym obszarem osobowości dziecka, na który zwracamy szczególną uwagę. Wychowując dziecko dążymy do tego, by pragnęło ono, gdy dorośnie, aktywnie brać udział w życiu społecznym. Staramy się osiągnąć to przez:
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

• odpowiedzialne pełnienie dyżurów,
• uczenie rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy,
• organizowanie różnych wycieczek poznawczych i rekreacyjnych i innych atrakcji, jak np. bal karnawałowy, spotkania z ludźmi różnych zawodów,

• radosną zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i pomocy ze strony wychowawców.

Przedszkole, a szczególnie przedszkole katolickie stanowi centrum, w którym spotyka się działalność wychowawcza rodziny, państwa i Kościoła. Dlatego chcemy współpracować z rodzicami w procesie wychowawczym poprzez:
• bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcą,
• zapraszanie rodziców do zaangażowania się w przygotowanie uroczystości przedszkolnych, pikników,
• wzmacnianie więzi dziecka z rodziną przez uczestnictwo w uroczystościach z okazji Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu kolędowym.

 

Każdy człowiek jest również członkiem narodu, dlatego w działaniach wychowawczych zwracamy uwagę na kształtowanie odpowiedzialnego patriotyzmu poprzez:
• naukę i koncerty pieśni patriotycznych,
• odwiedzanie pobliskich miejsc pamięci,
• lekcje i pogadanki historyczne.

Przedszkole służy również pomocą dzieciom w zakresie pomocy logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej.

Tak wypracowany program wychowawczy nadaje naszej placówce indywidualny, niepowtarzalny charakter będąc wskazówką dla rodziców, czy do takiego przedszkola chcieliby posłać swoje dziecko.